Zakład Badań Finansowych KRYTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pl. Wolności 9/3, jako firma audytorska, działająca od 1992 r. świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi w obszarze finansów przedsiębiorstw. Przedmiotem działalności jest badanie i przeglądy sprawozdań finansowych jednostkowych jak również skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych, sporządzonych według przepisów krajowych jak i według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Firma posiada doświadczenie w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych dla Spółek wprowadzanych na Giełdę Papierów Wartościowych. Przeprowadzała badanie sprawozdań finansowych oraz przeglądy sprawozdań śródrocznych tych Spółek dla potrzeb Giełdy.

Firma również świadczy usługi obejmujące ekspertyzy i doradztwo ekonomiczno – finansowe i księgowe, wyceny przedsiębiorstw oraz inne usługi poświadczające.

Biegli rewidenci zatrudnieni w Spółce posiadają gruntowną wiedzę merytoryczną oraz wszechstronne doświadczenie zdobyte w czasie wieloletniej pracy. Ich kwalifikacje, wiedza i doświadczenie są gwarancją wysokiej jakości wykonanych usług.