Zakład Badań Finansowych „KRYTER” Spółka z o.o.  została utworzona w 1992 r. przez
        praktyków gospodarczych – biegłych rewidentów.
 
    Wpisany jest  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla
        Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem 000118468.
 
    Kapitał zakładowy wynosi 10 000,00 zł.

    Wspólnikami Spółki jest dwóch biegłych rewidentów i prawnik.

    Zarząd Spółki stanowią:

         -  Teresa Niedbał – Bryłka       Prezes Zarządu
         -  Alicja Garbalińska               Wiceprezes Zarządu

    Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 
          rowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod pozycją 837.

    Biegli Rewidenci  zatrudnieni w Spółce wzbogacają swoją wiedzę dzięki  uczestniczeniu w
          kursach i  szkoleniach, co gwarantuje  wysoką jakość świadczonych usług.
 
    Z tytułu świadczonych usług jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.