Zakład Badań Finansowych „KRYTER” Spółka z o.o.  została utworzona w 1992 r. przez
        praktyków gospodarczych – biegłych rewidentów.
    Wpisany jest  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla
        Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem 000118468.
    Kapitał zakładowy wynosi 10 000,00 zł.
    Wspólnikami Spółki jest biegły rewident i prawnik.
    Zarząd Spółki stanowi:

         -  Teresa Niedbał – Bryłka       Prezes Zarządu

    Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 
          rowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod pozycją 837.

    Biegli Rewidenci  zatrudnieni w Spółce wzbogacają swoją wiedzę dzięki  uczestniczeniu w
          kursach i  szkoleniach, co gwarantuje  wysoką jakość świadczonych usług.
 
    Z tytułu świadczonych usług jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.