Spółka przeprowadzała badania sprawozdań finansowych w podmiotach gospodarczych z
różnych gałęzi gospodarki: budowlanej, projektowej, przemysłowej, handlowej a także instytucjach
finansowych.
    Łącznie, w latach 1993-2013 objęto badaniem kilkaset sprawozdań finansowych podmiotów
gospodarczych. Naszymi klientami, z którymi od lat współpracujemy są zarówno firmy wielkie,
średnie i małe, zarówno krajowe, ze 100% udziałem kapitału zagranicznego jak i z kapitałem
mieszanym.
    Spółka posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań skonsolidowanych i
sprawozdańfinansowych spółek giełdowych.
    Spółka uczestniczyła w opracowaniu części finansowej prospektu emisyjnego Polifarb -
Wrocław S.A., pierwszej Spółki na naszym terenie notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Przeprowadzała badania sprawozdań finansowych tej Spółki oraz przeglądy sprawozdań śródrocznych dla potrzeb Giełdy. Nasza Spółka uczestniczyła również w opracowaniu części finansowej prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego tej Spółki oraz przegląd sprawozdania śródrocznego dla potrzeb Giełdy.

    Spółka przeprowadziła badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych kontrahentów o uznanej renomie – lista podmiotów badanych jest obszerna.

    Badanie sprawozdania finansowego dokonywane jest według standardu metodologii badania oraz prezentacji efektów pracy, opracowanego na podstawie ustawy o rachunkowości, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz z wykorzystaniem standardów międzynarodowych.
Biegli rewidenci oraz osoby współpracujące systematycznie kształcą  się i wzbogacają swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach, dzięki czemu merytoryczne przygotowanie  i opanowany warsztat badawczy gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

    Biegli rewidenci działający imieniem Spółki potwierdzają prawidłowość stosowanych procedur, a w przypadku konieczności ich zmiany wskazują na konsekwencje występujących uchybień i proponują rozwiązania zawierające sposoby ich eliminacji. Poznanie w trakcie badania działalności gospodarczej badanej firmy pozwala również, w przypadku zainteresowania firmy, na przedstawienie przez biegłych rewidentów propozycji usprawnienia tej działalności.